lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Erik Serrano

Forskning

Inom ingenjörsämnena använder man sig ibland av helt empiriska samband för dimensionering av konstruktioner, samband som tagits fram genom passning av ett matematiskt uttryck till provningsresultat. Även om detta är ett enkelt sätt att kunna uppskatta en konstruktions bärförmåga innebär det samtidigt vissa faror: Hur ska man göra i en situation som inte tidigare provats?

Den främsta drivkraften i min forskning är att förstå och kunna beskriva olika fenomen med hjälp av teoretiska modeller, modeller som kan användas för att förutsäga hur en konstruktion kommer att bete sig i nya situationer. Naturligtvis är provningar fortfarande nödvändiga, men genom att använda en teoretisk modell kan man begränsa omfattningen av de ofta dyra provningarna. Med en teoretisk bas går det ofta att ta fram dimensioneringsformler som inte bara ger svar på frågan ”Håller det eller går det sönder?” men som också ger en djupare förståelse, en bild av de fysikaliska fenomen som är inblandade.

I min forskning har jag använt mig av både experimentella och teoretiska metoder. Experimenten används för att beskriva hur material beter sig (indata till teoretiska modeller) och för att verifiera de teoretiska modellerna när dessa t.ex. används för att beräkna hur en komplex konstruktion fungerar.

I min forskning har jag sysslat med träbyggnadsteknik där en stor utveckling skett i Sverige sedan mitten av 1990-talet, då det återigen blev tillåtet att bygga höga hus i trä. Mer kunskap om trä som ingenjörsmaterial är avgörande för vår framtida möjlighet att kunna producera högvärdiga produkter av skogsråvara för att därmed säkra Sveriges framtida konkurrenskraft. Att ett ökat träbyggande i kombination med ett hållbart skogsbruk också medför stora klimatfördelar gör ju inte saken sämre!

Undervisning

Jag är kursansvarig för och undervisar i två kurser för närvarande: Integrerad design - Konstruktion och arkitektur (VSMN15) och Mekanik (VSMA01). Jag undervisar även i kursen Samhällsbyggnad ur ett tvärdisciplinärt hållbarhetsperspektiv (VFTN70), som ges för första gången hösten 2020. Dessutom deltar jag i undervisningen genom inhopp med gästföreläsningar (om träkonstruktioner t ex), och som handledare för examensarbeten.

Publikationer

Sidansvarig: Erik Serrano

Titel:
Professor

Position:
Professor, Prefekt

Tel:
 046 222 03 19

E-mail:
erik.serrano
@construction.lth.se

ORCID
Scopus
Researcher-ID

Researchgate

Short CV